کتابها
حسن شناسی، حسن جویی، حسن گویی
 حسن شناسی، حسن جویی، حسن گویی
 
نظر کتابخانه ملی:
موضوع: شعر فارسی -- قرن 14 
شعر سپید – قرن 14 -- شعر آزاد -- قرن 14 

درباره کتاب
در ابتدا باید بگویم که من شاهد انواع شناسی ها بوده ام مانند زمین شناسی زیست شناسی اقیانوس شناسی و اینجا بود که جای خالی حسن شناسی را حس کردم به همین دلیل نام این کتاب را حسن شناسی انتخاب کردم. در حسن جویی حسن گویی ابتدا باید تعریف مشخصی را از حسن داشت به طور مثال اگر بتوان به سلامتی, چابکی, هوشیاری و یا شادابی فردی دامن زد می توان آن را یک حسن نامید.حسن شناسی شامل رفتار فعال یک فرد است نه بی تفاوتی آن. همچنین، تعریف کردن حسن را جزو وظایف اصلی انسان ها می دانم زیرا معتقدم ابتدا باید حسن را تعریف کرد سپس دید که در چه کسی وجود دارد و بعد, آن را پروراند و روی دست گرفت.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
باید خوبی ها را
از اول تعریف کنیم –
خوبی هایی که
زندگی را می سازد
به آن صفا می بخشد.
غبار از روی زندگی می شوید
آن را راه می برد.
آن خصال را سر دست بلند کنیم
و با صدای بلند به همه بشناسانیم.
16/7/9/90

دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1195
تمام حقوق محفوظ است.ورود