کتابها
فاقد نیستیم، واقف نیستیم
 فاقد نیستیم، واقف نیستیم
 
نظر کتابخانه ملی:
نکته گویی ها و گزینه گویی ها
درباره کتاب:
ارزش و کار شما در وقتی که می گذارید و تلاشی که می کنید و سختی که می کشید نیست، بلکه روی اثری است که روی بازده خواهید داشت. اگر نتوانی اندیشه ات را بیان کنی، اگر نتوانی احساست را بر زبان آوری، چه فرقی می کند اندیشه و احساس داشته باشی یا نداشته باشی، اگر می خواهی در زندگی ات تغییر ایجاد نکنی، آن را در موزه بگذار زیرا جریان زندگی تغییر و تحول و دگرگونی می طلبد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
باز کردن مطلب
به آن معنا نیست که آن را پهن کنی – گسترده کنی؛
به آن معناست – که
درون و بیرون آن را نمایان کنی – قابل رؤیت کنی.
مفهوم، خوش صدا، خوشرنگ کنی.
کار کوتاه نویسی آن است که شاخ و برگ های اضافی را بگیرد؛
” لُب کلام“ را بیاورد.
و چیزی نیاورد
که دیگری بهترش را گفته.
9/24/9/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1277
تمام حقوق محفوظ است.ورود