کتابها
ما را باش
 ما را باش
 
نظر کتابخانه ملی:
نامه های فارسی -- قرن 14
درباره کتاب:
مخاطب این کتاب آن گروه، طبقه و یا مردمی است که روی یافتن چیزی هستند.
این کتاب وسیله ای است تا بتوانیم با مردم حرف بزنیم به طور مثال: ما را باش که خیال می کردیم زندگی عروس سر به راهی است که آرام می نشیند و ما هرطور که دلمان می خواهد می توانیم او را آرایش کنیم ولی دیدیم که رود خروشانی است که می رود و می رود تا به دریا برسد و هرگز به گذرگاه های گذشته اش برنخواهد گشت همچنین این کتاب در مورد فرصت ها و آمادگی هایی است که یک انسان در زندگی خود می تواند تجربه کند.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
امـروز دیگر کسی نامـه را برای ” احوالپرسی“ نمی نویسد
برای خبر گرفتن و خبر دادن هم نه،
وسایلی هستند که ”خبر“ را با عکس و فیلم و صوت، در لحظه منتقل می کنند.
”نامه“ برای در میان گذاشتن یک محور گفتگوست –
محور فلسفی، اجتماعی، تربیتی
و حتی ممکن است محور ”پرسشی“ باشد
یا واژگان و ساختارها به طرز زیبا و دلچسبی، به شکل ادبی، به رشتۀ تحریر کشیده شوند.
شکل دیگر نامه سند دادن و سند گرفتن است – که در کوچک کتاب ما نیامده.
نامه نوشتن دارد جایش را
به ”نامه“ نوشتن می دهد –
میدان را ترک می گوید.
و ”نامه“ دارد زیر پایش را محکم تر می کند.
جای نامه اول را دارد سایر وسایل ارتباطی –
تلفن و فکس و موبایل و کامپیوتر و ... می گیرد.
دیگر نیازی نیست
که ”حالِ“ کسی را
با نامه بپرسی؛
در نوع ”نامه“ دوم نویسنده
با یک نفر، یا جمعی معدود، حرف نمی زند –
برای تیپ می نویسد
برای طبقه می نویسد،
برای جامعه می نویسد.
و برای ثبت در تاریخ.
نویسندۀ آینده نگر
حتی برای زمان خود نمی نویسد –
با آیندگان حرف می زند. 
20/24/4/91

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1201
تمام حقوق محفوظ است.ورود