کتابها
نامه های پدر به پسر 2
 نامه های پدر به پسر 2
 
نظر کتابخانه ملی:
نامه های فارسی -- قرن 14
درباره کتاب:
گفتگو می تواند به اشکال مختلف عنوان شود اما به هر شکل که عنوان می شود باید برای شنونده یا خواننده جاذب باشد. 
و جاذب ترین بخش آن باید پیامی باشد که ارائه می دهد
پیام نباید از موضع نصیحت و برتری طلبی باشد
بلکه باید در قالب نرمی باشد که خواننده می بیند، می پسندد و تشنه آن است 
در این نامه های واقعی نویسنده سعی کرده است پیام خود را در آنچه پیش آمده است و پیش می آید و پیش خواهد آمد و مطلوب و جالب است به زبانی ساده بگنجاند
این نامه ها همه ی جوانان، نوجوانان، و جامعه را در بر می گیرد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
نامه ها در اواخر 1362 تا اواخر 1368
در غیاب و در حضور نوشته شده
تا نامه چهاردهم در کتاب 16
و بقیه در کتاب های 17 و 21 آمده اند
در این نوشته ها
چشم پیشانی به"وضع موجود" است
چشم دل به وضع مطلوب
مغز و دست در کار ممکن.

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1170
تمام حقوق محفوظ است.ورود