کتابها
نگاهی دیگر
 نگاهی دیگر
 
نظر کتابخانه ملی:
تربیت خانوادگی – آموزش و پرورش کودکان
درباره کتاب:
انتخاب این کتاب در حقیقت به این دلیل است که ما می توانیم به هر چیز و هرکس نگاه دیگری کنیم به علم به فلسفه به انواع تجلی های هنری به انسان به هر کسی که با او سر و کار داریم باید نگاه دیگری کرد. در حقیقت کندن از گذشته و متوسل شدن به آنچه که آینده می پسندد و می خواهد هدف ماست، هم چنین نوشتن این کتاب به منظور چگونگی رفتار با کودکان یعنی سازمان دهی آنها رهبری، تماس و راه بردن آنهاست.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
ما باید جور دیگر به زندگی نگاه کنیم؛
طوری نگاه کنیم که
بتوانیم آن را-آن جور که هست-ببینیم.
واقعیت‌ها را در مسیر تغییر،
اثر پذیری‌ها و اثر گذاری‌ها را
آن‌طور که هست ببینیم
"داشتن" ها و"بودن" ها و"شدن" ها را بشناسیم
و در آن‌ها مداخله کنیم-
به تصویرشان کشیم و راه ببریم.
همه چیز باید از نو تعریف شود
تعریفی که روی"بودن" نلمد-
 با"شدن" راه برود.
90/12/4/17

يکشنبه 11 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1103
تمام حقوق محفوظ است.ورود