کتابها
نگوییم... بگوئیم...
 نگوییم... بگوئیم...
 
نظر کتابخانه ملی:
1.نویسندگی – راهنمای آموزشی  2 .گفتار
درباره کتاب
نوشته های این کتاب به غلط‌های رایج مردم عادی وعامی کاری ندارد اما با غلط‌های معنایی و دستوری زیادی در رسانه‌های بزرگ مثل، رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها برخورد می کند.
معرفی کتاب به قلم نویسنده: 
زبان مثل چشمه ای که از کوهسار سرازیر می شود
بین مردم جریان پیدا می کند و راه خودش را باز می کند
ولی برخی کنار جویبار می نشینند و آن را آلوده می کنند
"در" واژه زیبای فارسی را می برند به زبان عربی
درب" به معنای دروازه را جایش می نشانند"
و می نویسند: “درب پاکات را بچسبانید 
که جمع پاکت هم پاکات! نمی شود
" ات" علامت جمع عربی است، زبان عربی “پ” ندارد
یا کلمه زیبای استاد را به عربی می برند
و به جای استـادان می گویند اساتید
بعضی ها هم جلوی آب روان را می گیرند
و می گویند: “قدما چنین چیزی نگفته اند!”... 
90/4/18/21

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1224
تمام حقوق محفوظ است.ورود