کتابها
...آن روزها ... این روزها ...
 ...آن روزها ... این روزها ...
 
نظر کتابخانه ملی:
قطعه های ادبی
درباره کتاب
آن روزها بچه‌ای را با تربیت می‌دانستندکه فرمانش دست بزرگ‌تر‌‌ها باشد.
این روز‌ها بچه‌ای را با تربیت می‌شناسندکه بتواند فرمان زندگی‌اش را به دست گیرد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
آن قدر بچه بودیم
که عقل مان نمی رسید 
آن چه نمی خواهیم 
پس بزنیم _ 
بغض مان را فرو می دادیم 
و تحمل می کردیم. 
این روزها قلم برداشته ایم 
و آن چه را نمی پسندیم، می گوییم 
" آن روزها" 
و آن چه جایش خالی است 
و برای آوردنش تلاش می کنیم 
می گوییم 
" این روزها"
90/4/18/15

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1126
تمام حقوق محفوظ است.ورود