کتابها
روی پاکت ها
 روی پاکت ها
 
نظر کتابخانه ملی:
نکته گویی ها و گزینه گویی ها
درباره کتاب
من سعی در این داشتم که آن خصلت یا خصالی را که ستودنی است پیدا کنم و آن را روی پاکتی بگذارم که به دوستانم می دهم به همین دلیل سعی در جمع کردن آنها و پیدا کردن یادداشت هایی که مربوط به آنها می شد کردم.در تمام این نوشته ها  آنچه را که باید, دامن می زنم و هر آنچه را که نمی پسندم بروز نخواهم داد. نباید کمبودهای یک انسان و یا نقاط ضعف او را عنوان کنیم بلکه به عقیده من باید به آنچه که کشف کرده ایم و پسندیده ایم دامن زنیم.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
 در نوشتن “روی پاکت ها”
 باید ویژگی های ستودنی، خواست ها و آرزوهای گیرنده را
 ببینی و بشناسی و بزرگ کنی و بستایی.
در شادی و در غم او سهیم باشی.
تعریف و ستایش او، مثل تعریف از دیگری نباشد.
از واژه ها و ساختارها و تعبیرهای تازه استفاده کنی.
گیرنده، نوشته ات را باور کند
و بکوشد همان باشد که تو می گویی.
به نکته ای منفی اشاره نشود.
نوشته با موقعیت اجتماعی او “جور” درآید.
به نام، گذشته و حرفه گیرنده توجه شود.

شنبه 27 ارديبهشت 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1346
تمام حقوق محفوظ است.ورود