کتابها
ما داریم می رویم... او دارد می آید
 ما داریم می رویم... او دارد می آید
 
نظر کتابخانه ملی
موضوع: رفتار والدین - تربیت خانوادگی
از کتاب و درباره کتاب
آنچه من می‌نویسم همه را تجربه کرده‌ام و چیزی‌هایی را که از دیگران خوانده‌ام در نوشته‌هایم نیاورده‌ام. آنچه که در این کتاب‌ها است بیشتر مطالبی است که ازتجربه به تئوری رسیده . خیلی‌ها اول تئوری را یاد می‌گیریند و بعد تجربه را. ولی من از اول تجربه کرده ام و بعد تئوری در آورده‌ام. 
کودک باید شور و حال داشته باشد. وقتی کودک با کسی هم بازی می‌شود که شور و حال او را ندارد، منجر به ضربه می‌شود. نوجوانان همدیگر را جذب می کنند. ولی گاهی ارتباط‌شان با کسی که تجربه بیشتر دارد قطع می‌شود. نوجوان‌ها باید همیشه یک گوششان با یک فردی که بیشتر از خودشان تجربه دارد باشد ولی باید نوجوانی خود را انجام دهند. فرد با تجربه باید نوجوان ها را آزاد بگذارد اما علم خود را باید دائم با آنها در میان بگذارد.
معرفی کتاب به قلم نویسنده:
برخی پدر و مادرها
خیال می کنند که
“بچه ”‌ مال آن هاست
“مال ” آن ها نیست
آن ها مسؤول اویند نه “مالک” او
باید بسیار بسیار بدانند
که با او چه گونه رفتار کنند –
باید او را برای زندگی “ آینده” بار آورند

شنبه 10 خرداد 1393
دریافت فایل
تعداد بازدید:1122
تمام حقوق محفوظ است.ورود